Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Firma MSTEIN s.r.o. je registrovaná v živnostenskom registri pod číslom IČO: 50876821, IČDPH: SK2120506300 so sídlom na adrese Račí potok 27, Košice, Slovenská Republika. (ďalej „Predávajúci“ alebo „M-Stein“)

Prezentácia firmy, špecifikácia, kontaktné údaje a znenie Všeobecných obchodných podmienok sú verejne dostupné na internetovej stránke www.mstein.sk alebo www.mstein.eu ktorej súčasťou je internetový obchod.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) špecifikujú objednávanie, nákup tovarov a služieb a všeobecné záručné podmienky na výrobky firmy M-Stein. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri kúpe tovaru Kupujúcim.

Sú spracované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a upravujú obchodné podmienky dodávok a predaja výrobkov značky M-Stein a doplnkového tovaru iných výrobcov.

Značka M-Stein je registrovaná ochranná známka.

M-Stein nenesie zodpovednosť za škody a ujmy na zdraví spôsobené nesprávnym používaním náradia a ostatných predávaných výrobkov. Náradie má rezné hrany, preto upozorňujeme spotrebiteľa dbať na zvýšenú bezpečnosť pri práci a manipulácii, používať ochranný odev. Brusné pasty nie sú požívateľné. Uchovávať mimo dosahu detí. Deťom aj začiatočníkom odporúčame pracovať pod dozorom skúsených osôb.

Definície základných pojmov

Zmluva sa skladá z Objednávky Kupujúceho a Potvrdenia o prijatí Objednávky Predávajúcim, je uzatvorená okamihom kedy Kupujúci odsúhlasí Potvrdenie Objednávky Predávajúceho a s tým spojené spracovanie osobných údajov (GDPR).

Kupujúci spotrebiteľ v týchto VOP je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, ale nakupuje produkty pre vlastnú spotrebu alebo použitie. V prípade, že kupujúci koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, budú obchodné a zmluvné podmienky špecifikované individuálne.

Poštovné a balné – zahŕňa cenu poštovného, cenu balného a ďalšie náklady súvisiace s dodaním tovaru.

Spracúvanie osobných údajov – je vykonávanie akýchkoľvek operácií s osobnými údajmi objednávateľa v súlade s §7 ods. 4 písm. b) a d) Zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje odoslaním Objednávky, že dobrovoľne poskytol svoje osobné údaje Predávajúcemu ako dotknutej osoby za účelom ich využitia výhradne pre potreby plnenia obchodnej zmluvy (tj. spracovanie Objednávky, zaslanie Potvrdenia o prijatí Objednávky, zabezpečenie dodávky tovaru, fakturáciu a inú nevyhnutnú komunikáciu)

Pristúpenie Kupujúceho k VOP – odoslaním Objednávky prostredníctvom internetového obchodu na stránkach perdávajúceho Kupujúci pristupuje k Všeobecným obchodným podmienkam a zároveň odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami. V ostatných prípadoch komunikácie bude kupujúci o VOP oboznámený individuálne.

Objednávanie tovaru

Príjmeme objednávky formou telefonického dohovoru na zverejnených kontaktných číslach, poštou pri doručení na uvedenú kontaktnú adresu, elektronicky na uvedenú emailovú adresu alebo pomocou internetového obchodu vyplnením objednávkového formulára nachádzajúceho sa na prezentačných stránkach predávajúceho.

Objednávka musí obsahovať správne identifikačné údaje objednávateľa (minimálne meno, adresa doručenia) a zoznam objednaných výrobkov, kde je potrebné uviesť identifikačný kód výrobku a požadovaný počet kusov.

Identifikačný kód je uvedený v katalógu produktov internetového obchodu a pre každý produkt je unikátny. Predávané produkty sa označujú identifikačným kódom, ktorý pozostáva z kategórie produktu (T – tovar, S – služba, V – výrobok), následne označenia typu, číslom profilu a šírkou profilu, prípadne iných charakteristickým parametrom.
Príklad zápisu označenia rezbárskeho dláta: V-R3/15 (V=výrobok, R=rovné dláto, 3=profil / 15=šírka profilu)

VOP sa nevzťahujú na neštandardnú objednávku, ktorá obsahuje produkty neuvedené v katalógu produktov. Na jej definovaní sa dohodnú obe strany individuálne, pričom dohodnú aj špecifické obchodné a zmluvné podmienky.

Kupujúci zodpovedá za správnosť údajov uvedených v Objednávke 

Po prijatí Objednávky posielame Kupujúcemu informáciu o prijatí objednávky. V prípade internetového obchodu je odoslaný automatický e-mail od shop@mstein.sk, ktorý obsahuje informáciu o tom, že objednávka bola zaregistrovaná. Tento informačný email slúži tiež na overenie zadaných údajov kupujúceho a následné potvrdenie objadnávky s doplnenými podmienkami.

Potvrdenie objednávky zasielame individuálne každému Kupujúcemu po preverení dostupnosti tovaru. V Potvrdení objednávky špecifikuje M-Stein na základe celkovej hmotnosti a ceny tovaru jeho spôsob a lehotu dodania, platobné podmienky, konečnú cenu a ktorú je Kupujúci povinný zaplatiť. Potvrdenie objednávky môže vyžadovať doplnenie informácií od Kupujúceho, kde je uvedená lehota na odpovedanie.

Zmluva je uzatvorená okamihom, kedy Kupujúci odsúhlasí Potvrdenie objednávky s vyjadrením konečnej ceny objednaného tovaru vrátane poštovného a balného, lehoty dodania a spôsobu platby. Kupujúci môže tak urobiť emailom alebo telefonicky.

V prípade, že Kupujúci v Objednávke uviedol nesprávne údaje, môže ich zmeniť následne telefonicky alebo emailom pred odsúhlasením Potvrdenia objednávky.

Kupujúci môže odvolať svoju Objednávku aj bez uvedenia dôvodu telefonicky alebo emailom pred jeho odsúhlasením Potvrdenia objednávky.

Spôsoby platby

Štandardný spôsob platby je dobierkou pri odbere tovaru prostredníctvom Slovenskej Pošty, bankovým prevodom na základe vystavenej predfaktúry alebo prostredníctvom platobnej brány GoPay.

Platba platobnou kartou -prevádzkovateľ prehlasuje, že platobné služby pre platobné metódy, konkrétne platby pomocou platobných kariet a platby pomocou online bankového prevodu zaisťuje pre prevádzkovateľa spoločnosť GOPAYs.r.o. (ďalej len „GP“), sídlo Planá 67, 37001 České Budějovice, IČ: 26046768. GP poskytuje platobné služby z obchodného aj technického hľadiska a realizuje platobné transakcie na svoj účet a svoje obchodné meno. Prípadné reklamácie a otázky o platobných transakciách môže užívateľ smerovať priamo na GP prostredníctvom telefonickej linky + 420840818918 (po-pia 08 -18h) alebo pomocou emailovej podpory na adrese gopay@gopay.cz, či písomne na adresu sídla. Užívateľ sa môže obrátiť aj priamo na poskytovateľa a jeho technickú podporu.

Iné spôsoby platby závisia na dohode kupujúceho s predávajúcim pri potvrdení objednávky.

Ak nie je dohodnuté inak, predávajúci si vyhradzuje právo vystaviť preddavkovú faktúru až do výšky 100% hodnoty objednávky.

Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným a nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar na základe preddavkovej faktúry a odstúpi od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu, vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia písomného od stúpenia od zmluvy (zrušenie objednávky).

M-Stein s.r.o. je platca DPH v Slovenskej Republike.

Dodanie tovaru

Dodacie lehoty, spôsob doručenia aj platby sú určované individuálne podľa dostupnosti objednaného tovaru, kupujúci je o nich oboznámený v rámci potvrdenia objadnávky.

Kupujúci je povinný prijať tovar a zaplatiť celkovú cenu. V prípade odmietnutia z iných dôvodov, než sú uvedené v Reklamačnom poriadku (súčasťou VOP), má predávajúci právo požadovať úhradu nákladov spojených s prípravou a expedíciou tovaru. Taktiež pri výrobe produktov na zákazku má právo žiadať aj hodnotu tovaru až do výšky 100% účtovanej ceny.

Kupujúci má právo podľa zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru (počítané odo dňa nasledujúceho po prevzatí). Tovar v pôvodnom obale je povinný na svoje náklady doručiť späť predávajúcemu. Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci skontroluje kompletnosť tovaru a najneskôr do 30 dní vráti kupujúcemu kúpnu cenu prevodom na bankový účet.

Záručné podmienky

Poskytovateľom záruky je M-Stein s.r.o. so sídlom Račí potok 27, Košice 04001, riadi sa v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa a ustanoveniami §622 a §623 Občianskeho zákonníka.

Správne používanie, skladovanie a údržba produktov predávaných firmou M-Stein sú uvedené v Návodoch na použitie. Uverejnené sú na internetovej prezentačnej stránke a budú doručené spotrebiteľovi najneskôr v deň prevzatia objednaného tovaru.

Na uplatnenie záruky sa nevzťahujú vady spôsobené nedodržaním podmienok správneho použitia, skladovania a údržby (brúsenie) produktov M-Stein.

Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe bez zbytočného odkladu od ich zistenia oznámiť predajcovi. Závada sa oznamuje telefonicky, emailom alebo poštou na uvedených kontaktných údajoch.

Zákonom stanovená lehota 30 dní plynie odo dňa prijatia reklamácie, ktorý preverí splnenie všetkých záručných podmienok, skontroluje a potvrdí, že uvádzané problémy s výrobkom, na ktoré sa vzťahuje záruka, skutočne existujú, že sa vyskytli v priebehu bežného a normálneho užívania, a že neboli spôsobené nehodou, nesprávnym používaním, zanedbaním, zmenou alebo nesprávnou údržbou, opravou alebo testovaním alebo v dôsledku inej príčiny, ktorá sa nachádza mimo zodpovednosť M-Stein s.r.o.

M-Stein s.r.o. vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie, a to v „Oznámení o vybavení reklamácie“. Toto oznámenie predávajúci zašle na niektorý kontaktný údaj z tých, ktoré mu dal Kupujúci pri uplatnení reklamácie.

Na doklade musí byť uvedený dátum predaja a jednoznačná identifikácia typu výrobku (KÓD). 

Návod na použitie môže byť v podobe zjednodušeného obrázkového návodu, návod na údržbu môže byť zlúčený do jedného dokumentu pre viaceré produkty.

Dňom prevzatia je dátum predaja, u zásielok zaslaných verejnou prepravnou službou dátum prevzatia od verejnej prepravnej služby.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 30.8.2021.

This site is registered on wpml.org as a development site.